LMS Amesim và đẳng cấp tối ưu hóa thiết kế chế tạo máy bay

Aircelle, một thành viên của tập đoàn SAFRAN, là một trong những công ty hàng đầu châu Âu trong việc thiết kế, tích hợp và chế tạo động cơ máy bay và vỏ máy bay trên khắp các thị trường, từ máy bay dân dụng đến máy bay thân rộng  như A380 đã sử dụng LMS Amesim.   Với LMS Amesim, thiết

Continue reading »

The necesary of Testing and CAE solution!

Currently, in the Vietnamese market, the terms “Testing” and “CAE” are no strangers to large-scale enterprises using high technologies in the field of machine-building industry, automobile industry, light industry, consumer goods, food processing industry, agricultural machinery, etc., but also quite new for small and medium enterprises … Because we have not paid much attention to

Continue reading »