Thử nghiệm Pass-by Noise

Ô nhiễm tiếng ồn môi trường cần được giảm thiểu để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái cho mọi người. Do đó, tiếng ồn giao thông được quy định mà một mẫu xe không hoàn thành các mục tiêu khu vực cho tiếng ồn vượt qua thì sẽ không thể được đưa ra

Continue reading »