Kiểm tra không phá hủy (NDT) bằng phân tích cộng hưởng âm thanh – Phần 1.

Kiểm tra cộng hưởng âm (Acoustic resonance testing – ART) là một công nghệ kiểm tra không phá hủy (Non-Destructive Technology – NDT) tương đối mới cho nhiều loại linh kiện: thiêu kết, đúc, rèn, gốm, v.v. Nó đặc biệt phù hợp để kiểm tra trong sản xuất hàng loạt môt cách kinh tế. ART

Continue reading »