Kiểm tra không phá hủy (NDT) bằng phân tích cộng hưởng âm thanh – Phần 2.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thiết bị, cách thực hiện cũng như ứng dụng của phương pháp phân tích cộng hưởng âm thanh trong kiểm tra không phá hủy. 4. Vị trí cảm biến và kích thích. 4.1. Micro Cảm biến tiêu chuẩn để kiểm tra cộng hưởng âm

Continue reading »

Kiểm tra không phá hủy (NDT) bằng phân tích cộng hưởng âm thanh – Phần 1.

Kiểm tra cộng hưởng âm (Acoustic resonance testing – ART) là một công nghệ kiểm tra không phá hủy (Non-Destructive Technology – NDT) tương đối mới cho nhiều loại linh kiện: thiêu kết, đúc, rèn, gốm, v.v. Nó đặc biệt phù hợp để kiểm tra trong sản xuất hàng loạt môt cách kinh tế. ART

Continue reading »