Quiet Please! NVH Is Becoming More Important Than Ever

Automakers spend a lot of time focusing on noise, vibration and harshness (NVH). That’s because many consumers demand vehicles that are as quiet as possible. Operating conditions and frequency ranges typically vary by vehicle. For instance, luxury coupes are traditionally much quieter than compact hatchbacks. “NVH is something that we can all identify with,” says

Continue reading »

Rung động là gì?

Rung động là một hiện tượng cơ học, theo đó dao động của một đối tượng xung quanh một điểm cân bằng. Từ này xuất phát từ Latin vibrationem (“shaking, brandishing”). Dao động có thể tuần hoàn, chẳng hạn như chuyển động của con lắc —hoặc ngẫu nhiên, chẳng hạn như chuyển động của lốp trên đường đá sỏi. Rung động kỳ vọng:

Continue reading »