Adhesive mounting base (Đế gắn gia tốc kế) là gì?

Adhesive mounting base (Đế gắn gia tốc kế) là gì?

Danh mục:

Adhesive mounting base là gì?

Để có sự kết nối khá chắc chắn giữa cảm biến và đối tượng thử nghiệm được gắn vào, Đế gắn cảm biến (Adhesive mounting base) cung cấp độ bền thích hợp cần thiết để có được đáp ứng tần số cao nhất có thể cho một cảm biến gia tốc nhất định. Đế gắn gia tốc kế được sử dụng để tạo điều kiện gắn kết gia tốc kế với bề mặt thử nghiệm. Đế được gắn chặt vào vật thử nghiệm bằng chất kết dính phù hợp như epoxy, keo hoặc sáp. Gia tốc kế sau đó được gắn vào phía bên kia của đế gắn kết và được điều chỉnh đúng theo thông số kỹ thuật. Việc sử dụng đế gắn keo giúp cho keo không tiếp xúc trực tiếp với cảm biến và có khả năng làm tắc lỗ gắn cảm biến.  Tất cả các đếđược gia công bằng nhôm nhẹ với một mặt có rãnh để bôi keo và mặt hoàn thiện lớp phủ cứng giúp cách ly điện giữa đối tượng thử nghiệm và gia tốc kế. Cách ly điện này là một phương pháp tốt để giúp giảm hoặc ngăn chặn “Ground Loop”. Để lắp đúng, kích thước hex trên gia tốc kế phải khớp với kích thước hex trên đế gắn. Sử dụng kích thước hex cơ sở kết dính lớn hơn tiếp theo nếu không có kết quả khớp.

Theo pcb.com/